Algemene verkoopvoorwaarden van Efficace bij bestellen via internet

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Efficace
Efficace gevestigd Vughterstraat 226 te (5211 GP) ’s-Hertogenbosch.

Internetlocatie:
de plaats op het internet waar Efficace de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen.

Afnemer:
degene die met Efficace via de internetlocatie een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.

2. Toepasselijkheid
Deze elektronische verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Efficace op de internetlocatie en op alle overeenkomsten die via de internetlocatie tussen Efficace en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken of andere producten (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door Efficace uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen van Efficace zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetlocatie kan door Efficace binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt en de eventuele betaling gedaan door Afnemer wordt teruggestort.
3.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling en betaling via iDeal/PayPal van Afnemer via de internetlocatie.
3.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Efficace geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.
3.4. Gegevens die Afnemer in het kader van een bestelling op de internetlocatie opgeeft, kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voorzover Afnemer constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij Efficace daarvan in kennis stellen.

4. Prijzen en tarieven
4.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de
overeenkomst op de internetlocatie vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Efficace of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetlocatie zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Efficace niet voor producten die via de internetlocatie worden besteld, tenzij dat tussen Efficace en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.
4.2. Alle door Efficace gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief
eventuele ander van overheidsweg opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten.
4.3. Efficace behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetlocatie worden vermeld.

5. Facturering en betaling
5.1. Facturering geschiedt door Efficace in beginsel gelijktijdig met de bestelling van de bestelde goederen middels het overzicht op de internetlocatie. Een definitieve factuur wordt gelijktijdig met de bestelling aan Afnemer bezorgd.
5.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Efficace aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft
plaatsgevonden.
5.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Efficace is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Efficace te verrekenen met een vordering van Afnemer op Efficace, uit welke hoofde dan ook.
5.4. Efficace heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
5.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist en is Efficace gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Efficace tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

6. Aflevering, leveringstermijnen
6.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering. Onder "aflevering" wordt in deze voorwaarden verstaan: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
6.2. Efficace streeft er naar bestelde producten aan Afnemers in Nederland af te (doen) leveren binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Deze termijn, alsmede enige andere
op de internetlocatie genoemde termijn voor een prestatie van Efficace, is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.
6.3. Efficace is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Efficace uit welkeen hoofde dan ook, heeft voldaan.

7. Overmacht
Onder overmacht voor Efficace wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van
de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Efficace noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Efficace of haar toeleverancier niet
meer voorradig is.

8. Reclames en klachten; retourzendingen
8.1. Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen één week na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Efficace mee te delen. Bij gebreke van een
dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Efficace ter zake van gebreken in
geleverde producten en/of diensten.

9. Eigendomsvoorbehoud
Efficace behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde
(roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Efficace uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Efficace
enig door Efficace aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen
oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

11. Aansprakelijkheid van Efficace en vrijwaring
11.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Efficace wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een
bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
11.3. Aansprakelijkheid van Efficace voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 11.2. is uitgesloten.

12. Beëindiging van de overeenkomst
Efficace heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de
toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden
indien:
- Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
- aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van
faillissement wordt verklaard;
- Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn
bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Efficace ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

13. Toepasselijkheid recht en geschillen
13.1 Op elke door Efficace met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Diversen
Efficace is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten
overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Efficace uit haar
verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Efficace alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen

‘s-Hertogenbosch, november 2012