Disclaimer

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video – en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van Uitgeverij Efficace, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Efficace streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up to date is, maar secties kunnen hierin achterblijven.

Efficace en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie verkregen via deze website.

De informatie mag slechts voor privé-doeleinden worden gebruikt. De informatie op de site behorende bij onderwijsboeken en –methoden van Efficace  mag ook worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker als student of docent verbonden is, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC/MAC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. Daarbuiten mag niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Efficace.
Voor bestellingen via deze website gelden de algemene verkoopvoorwaarden bij bestellen via internet.
Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank.

Op enkele plaatsen op deze site kunnen personen adresgegevens invullen, bijvoorbeeld bij een bestelling of een verzoek om informatie. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand en kunnen worden gebruikt om u te informeren over de uitgaven op uw vakgebied van Efficace. U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen of laten verwijderen.